Educació Primària

Descripció i objectius

L’Educació Primària comprèn sis cursos acadèmics, des dels 6 als 12 anys, i té caràcter obligatori. Aquesta és la primera etapa obligatòria del sistema educatiu per la qual cosa s’han d’incorporar tots els nens de 6 anys independentment de si han realitzat o no l’educació infantil.

La seva finalitat és facilitar aprenentatges com l’expressió i la comprensió oral, l’escriptura, la lectura, el càlcul, l’adquisició de nocions bàsiques de la cultura, els hàbits de convivència, estudi i treball, el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat; amb la finalitat de garantir a l’alumnat una formació integral i preparar-lo per a l’Educació Secundària Obligatòria.

La metodologia didàctica té un caràcter personal i s’adapta als diferents ritmes d’aprenentatge de cada infant.

En finalitzar 3r i 6è es realitza una avaluació individualitzada:

 • Prova de 3r: Competència en comunicació lingüística i competència matemàtica.
 • Prova de 6è: Competència en comunicació lingüística, competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.

Estructura de l'Educació Primària

Les àrees de l’Educació primària que s’imparteixen en tots els cicles d’aquesta etapa són les següents:

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Primera llengua estrangera
 • Matemàtiques
 • Coneixement del medi natural
 • Coneixement del medi social i cultural
 • Educació artística: visual i plàstica, música i dansa
 • Educació física
 • Educació en valors socials i cívics

Competències

Segons el Departament d’Educació, les competències són: “la capacitat de resoldre problemes reals, aplicant i relacionant coneixements, habilitats i actituds en contextos diversos”.

Les 8 competències bàsiques que l’alumnat ha d’assolir en acabar l’ensenyament obligatori són:

 • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual.
 • Competència matemàtica.
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
 • Competència artística i cultural.
 • Competència digital.
 • Competència social i ciutadana.
 • Competència d’aprendre a aprendre.
 • Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.

Àmbit lingüístic

L’àmbit lingüístic inclou les àrees de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i llengües estrangeres.

La llengua vehicular i d’aprenentatge a primària a l’escola Seda, continua sent el català, però a 1r de Cicle Inicial introduïm  el castellà com a llengua cooficial que és a Catalunya.

Treballem des de ben petits la conversa en llengua catalana i intentem que els nostres alumnes perdin la vergonya a l’hora d’expressar-se en una llengua que moltes vegades no és la que parlen a casa seva.

Corregim amb discreció i prudència les errades per evitar situacions incòmodes en els nens i les nenes.
Des de ben petits potenciem l’hàbit de la lectura doncs considerem que llegir i comprendre el que llegim es una base fonamental en qualsevol aprenentatge.

Practiquem lectura diària tant individual com col·lectivament i destinem 30 minuts diaris a llegir tota la classe junta.

A la biblioteca d’aula disposen de contes adequats a la seva edat que els ajuden a descobrir mons meravellosos.
L’escriptura també la treballem en forma de dictats, còpies de petits textos i poemes, redaccions amb la intenció que, en acabar la Primària, tinguin un bon nivell d’ortografia i expressió escrita.

Dediquem una hora complementària a la setmana a fer Tallers d’escriptura per fer més divertit l’aprenentatge del català.

Gaudim aprenent poemes, petites obres de teatre preparant representacions per tots els companys/es

En acabar el Cicle Superior saben expressar-se amb un vocabulari i registre adequat d’ ambdues llengües. També redacten textos de diferents tipologies seguint les estructures treballades a l’aula. Així com el domini de la lectura i la comprensió de textos.

L’objectiu primordial és que els alumnes siguin capaços  de dur a terme les tasques de comunicació que els permeti expressar la seva comprensió de la realitat, relacionar-se, integrar, comprendre, valorar i comunicar la seva cultura i sentiments, amb la utilització del llenguatge verbal oral i escrit i el no verbal emprant els mitjans audiovisuals i les tecnologies digitals.

Anglès a Educació Primària

En aquesta etapa s’incrementen les hores de classe (3 hores setmanals ). A més a més, s’imparteix l’àrea de plàstica en anglès per complementar un aprenentatge contextualitzat de l’ idioma (aprenent i interioritzant vocabulari/ estructures relacionades amb aquest context).

En iniciar aquesta etapa es continua prioritzant la comprensió i expressió oral. Tot i que a poc a poc, es dona continuïtat a la part escrita.

Tot això es fa a través de l’ús de jocs, cançons, rhymes, role plays, vídeos adaptats als nivells corresponents, diàlegs, lectures, projects

És a dir, es tracta d’establir una dinàmica activa i participativa on l’alumnat en arribar al final d’aquesta etapa pugui desenvolupar un bon domini de la comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral i expressió escrita.

Al Cicle Superior s’ha iniciat el gust per la lectura en anglès. Setmanalment es fa 1 sessió on els alumnes llegeixen llibres, revistes o textos reals en anglès. Les sessions variaran al llarg del curs entre lectura individual o lectura col·lectiva.

Àmbit matemàtic

L’ensenyament de les matemàtiques té la finalitat de desenvolupar la capacitat de raonament i la facultat d’abstracció aportant un conjunt de models i procediments d’anàlisi, càlcul i estimació que, aplicats en diferents contextos de la realitat, han de possibilitar la comprensió dels conceptes i el seu domini competencial per resoldre situacions i problemes.

Quan comencen la Primària,els nens/es segueixen afermant i assolint nous conceptes matemàtics. Durant aquesta etapa aprendran les operacions bàsiques, geometria,a resoldre problemes que cada cop implicaran una millor comprensió lectora i un raonament matemàtic més elevat.

Completem les hores de matemàtiques marcades pel Departament,amb 2 hores complementàries destinades a realitzar un Taller Matemàtic, on també es treballa el càlcul mental i un Taller de lògica, els quals, amb diferents materials, ajuden els nostres alumnes a pensar i desenvolupar les seves capacitats (respectant sempre el ritme individual de cada nen/a) i a la llarga aconseguir un pensament abstracte i matemàtic.

Els alumnes finalitzen l’etapa de primària sent capaços d’entendre i resoldre problemes aplicant les operacions de càlcul i diverses estratègies apreses durant els darrers cursos.

Des d’aquesta àrea potenciem el raonament lògic així com la part més competencial de les matemàtiques, preparant els nens i nenes per a ser capaços d’enfrontar-se a situacions quotidianes.

Àmbit de coneixement del medi

L’àmbit de coneixement de medi inclou les àrees de coneixement del medi natural i de coneixement del medi social i cultural. Té com a finalitat proporcionar a l’alumnat els coneixements i les eines per ubicar-se en l’entorn on viu, per aprendre a habitar-lo, a respectar-lo i a millorar-lo.

En aquesta àrea, als nens/es els agrada molt descobrir tot el que es refereix a la nostra vida quotidiana, aprenen sobre el nostre planeta, els paisatges, el temps i el clima, els animals, les plantes, el nostre poble, les ciutats, els tipus de feines, les festes populars més properes i més emblemàtiques del nostre País, fem cultura i descobrim les tradicions que ens són més properes.

El coneixement del medi es pot realitzar a partir de:

 • L’observació directa i vivencial de la natura, a través de sortides a la muntanya, parc,… mirant les plantes, els animals, esbrinant-ne els noms, les característiques morfològiques, com s’adapten al medi,..
 • L’observació indirecta a través de fotografies, llibres, explicacions, vídeos o altres mitjans multimèdia, …

Els alumnes de Primària ens encarreguem de cuidar l’hort de l’escola, plantem, reguem i fem la collita.

Llegim textos i els comentem entre tots, veiem pel·lícules i documentals sobre els temes que més ens interessen, fem treballs col·laboratius i ens enriquim amb les experiències que hem viscut uns i altres.

A través de diverses metodologies, com el projectes en petits grups, els alumnes arriben a connectar amb el medi que els envolta, sent capaços de comprendre com està estructurada la societat i sabent conviure en ella.

Durant els dos primers trimestres, tota la Primària treballa en el projecte interdisciplinari de Centre. Gaudeixen molt amb les activitats, vídeos, fitxes, jocs, cançons i altres feines que els tenim preparats per aquest interessant projecte.

El tractament que donem als diferents temes es basa en transmetre unes pautes de comportament social: aprendre a conviure i a relacionar-se amb una actitud de respecte cap a totes les persones i cap al patrimoni particular o públic.

Àmbit artístic

L’àmbit artístic  inclou l’àrea d’educació artística: visual, plàstica, música i dansa. L’educació artística té com objectiu desenvolupar les competències perceptives i d’expressió que permetin als alumnes  comprendre el seu entorn i els mons artístics i culturals i adquirir eines per  comunicar-se amb els llenguatges de les arts. L’alumne aprèn a percebre, però també  a produir a partir del coneixement i de la comprensió de si mateix i del seu entorn.

Els objectius de plàstica en finalitzar l’etapa de primària són experimentar i conèixer diferents materials i tècniques com: carbonet, pastissos, sorra de colors, diferents tipus d’estampació…

També aprenen a fer servir les diferents eines de dibuix (regle, compàs, cartabó, escaire i transportador) per construir diferents figures geomètriques bàsiques i, lògicament, no ens podem oblidar de potenciar la creativitat i adquirir una mica de cultura general sobre diferents pintors.

Aquesta feina s’inicia a primer de primària on ja comencen a treballar amb el regle i a conèixer un dels pintors que treballem i que estan distribuïts al llarg de tota la primària.

En les classes també treballem vocabulari i ordres de les rutines diàries en anglès, així doncs, complementem les classes d’anglès juntament amb l’experimentació, manipulació de diferents materials i tècniques plàstiques a l’hora que es potencia la seva creativitat.

A l’àrea de música, els objectius principals en finalitzar l’etapa de Primària són el reconeixement de les característiques del so, per poder obtenir el màxim nivell del llenguatge musical i poder llegir tant partitures rítmiques com entonades, a partir del cant i la pràctica de ritmes amb el cos.

També es treballa l’expressió corporal amb la pràctica de danses i diferents coreografies d’estils musicals diversos, i la sensibilització auditiva a través de audicions de diferents compositors de totes les èpoques i estils.

Acaben aquesta etapa coneixent i reconeixent molts dels instruments musicals del mon.

Es realitzen al llarg del curs dos festivals de cançons i danses, les Nadales, al primer trimestre, i un espectacle musical coincidint amb la festa de final de curs.

Àmbit educació física

L’ensenyament i l’aprenentatge de l’educació física a primària ha de fonamentar l’adquisició dels coneixements, habilitats, valors i competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de la vida.

Es una àrea curricular de coneixement inclosa a Primària que contribueix a l’assoliment de les competències bàsiques.

Es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu, el desenvolupament d’hàbits saludables, regulars i continuats i el sentir-se bé amb el propi cos constitueixen principis valuosos de l’acció educativa i contribueixen a la millora de l’autoestima.

Aquest núvol de paraules elaborat a partir dels objectius curriculars d’educació física, acompanyarà a l’alumne durant l’etapa de Primària amb el desig de que formi part del seu futur personal.

Àmbit d'educació en valors

Les competències bàsiques de l’àrea d’educació en valors socials i cívics es refereixen a les capacitats que permeten als alumnes viure plenament i contribuir al benestar dels qui els envolten, tant dels qui els són més propers com dels qui els són més llunyans. En el món complex d’avui és imprescindible treballar actituds que, des d’uns principis morals compartits, contribueixin a la convivència, al respecte dels drets de les persones i a l’assoliment d’unes condicions de vida dignes per a tothom. Els alumnes, en el marc d’una escola inclusiva, han d’aprendre a ser competents per viure i conviure d’acord amb els valors propis d’una societat democràtica: la llibertat i la responsabilitat personal, la solidaritat, el respecte, la igualtat i l’equitat.

Ser competent en aquesta àrea significa poder detectar situacions de la vida quotidiana, a casa, a l’escola, al barri, etc., que permetin respondre i actuar des d’una perspectiva de caràcter ètic. L’enfocament de l’àrea ha de posar un èmfasi especial en l’assoliment d’actituds i d’hàbits de conducta al llarg de tota l’etapa i en l’adquisició d’habilitats mentals, d’auto coneixement, d’autocontrol, d’empatia i d’assertivitat.

Com a treball diari d’aula i a l’escola, potenciem l’esperit crític de tots els alumnes de la classe així com ensenyem el valor de l’esforç. També proporcionem eines perquè assoleixin la seva pròpia autonomia. Tots aquests conceptes són transmesos des del respecte dels uns als altres. Els valors són treballats de manera transversal en totes les àrees.

Àmbit digital

El desplegament de les competències digitals és indispensable per a tota persona que vulgui interactuar amb normalitat en la societat actual. Es tracta d’un conjunt d’habilitats, coneixements i també d’actituds que els alumnes han d’anar assolint durant l’educació bàsica obligatòria. Les competències digitals són transversals i poden ser utilitzades per tractar problemes i situacions que afecten qualsevol àrea curricular.

Al llarg de tota la Primària es treballen programes com el word, office, excel i Power Point.

Àmbit aprendre a aprendre

Atès que fan referència a l’aprenentatge en general, les competències bàsiques de l’aprendre a aprendre impliquen tots els àmbits del currículum, de manera que resulten transversals i no es vinculen a un àmbit concret.

Avui més que mai es veu imprescindible consolidar la capacitat d’adaptar-se a noves situacions i nous contextos: els canvis socials, polítics, tecnològics… es desenvolupen a un ritme accelerat que fa que les condicions que coneixeran els nostres alumnes en la seva etapa adulta siguin difícils de preveure. Els aprenentatges actuals seran a la base dels seus coneixements futurs però la majoria de continguts que podem incorporar ara quedaran obsolets i el camí que recorreran és imprevisible. Per això, els hàbits d’aprenentatge han de servir per seguir aprenent al llarg de tota la vida, de la mateixa manera que els aprenentatges adquirits en un context determinat s’han de poder transferir a altres contextos.

Àmbit autonomia i iniciativa personal

L’àmbit de competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria està relacionat amb valors i actituds personals, com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement d’un mateix i l’autoestima, l’autocrítica, el control emocional, la capacitat d’elegir, d’imaginar projectes i de convertir les idees en les accions, d’aprendre de les errades, d’assumir riscos i de treballar en equip.

Equip de Primària

Tánia Vargas Tutora 1r
Alicia Ventura Tutora 2n
Cap d'estudis
Rubén Molina Tutor 3r
Sandra Lorca Tutora 4t
Laia Roca Tutora 5è
Cristina García Tutora suplent 5è
Cristina Sitjà Tutora 6è

Especialistes

David Arcos Especialista Educació Física
Patricia Ferer Especialista de Música i TIC
Mireia Jiménez Especialista Anglès
Conchi Mallo Especialista plàstica i atenció a la diversitat
Mónica Molina Psicopedagoga i mestra atenció a la diversitat

Horari de dilluns a divendres
Matí: 9’00 a 13’00h
Tarda: 15’00 a 17’00h

Escola oberta a tothom
Es una escola petita d’una sola línia, familiar, propera i plena d’experiències. Educació en valors amb l’objectiu d’aconseguir bones persones

Projecte interdisciplinari i tallers
Projecte anual on es treballen totes les àrees d’aprenentatge.
Tallers de llengües i matemàtiques competencials

Seguiment personalitzat de l’alumne
Es dona suport reeducatiu a aquells alumnes que presenten mancances significatives en els seus aprenentatges, i que, per tant, requereixen estratègies metodològiques i organitzatives diferenciades de l’aula ordinària.
L’objectiu final és afavorir que l’alumnat que ho requereixi pugui assolir els objectius i les competències bàsiques de l’etapa educativa.

Llengua estrangera
A l’escola parlem català i apropem els nens/es a una llengua estrangera, l’anglès. S’introdueix el castellà com a àrea curricular al cicle inicial. A més a més, les classes de plàstica i educació física es realitzen
en llengua anglesa.

Espais diversificats
Els espais exteriors els formen la pista de futbol i de bàsquet, hort i un pati de sorra pels més petits on poden jugar i desenvolupar algunes classes a l’exterior. Comptem amb un menjador amb cuina pròpia, aula de psicomotricitat, aula de tecnologia, aula d’informàtica, aula de música, aula de reforç i laboratori.

Sortides i convivències
Diferents sortides al llarg del curs, poden ser d’un dia sencer o bé de mig dia. Convivències al 3r trimestre