Educació Secundària

Descripció

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és una etapa educativa obligatòria i gratuïta per a l’alumnat en edat escolar. S’estén al llarg de quatre cursos acadèmics i s’accedeix després d’haver cursat l’etapa d’Educació Primària.

Normalment, es realitza entre els 12 i els 16 anys, però els alumnes poden romandre cursant aquests estudis fins als 18 anys.

Objectius

La finalitat d’aquests ensenyaments és que l’alumnat adquireixi els elements bàsics de la cultura: humanístics, científics i tecnològics; desenvolupi i consolidi hàbits d’estudi i de treball; estigui preparat per a la incorporació a estudis posteriors o la inserció laboral; i pugui exercir els seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans.

En finalitzar aquests estudis s’obté el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria que permet:

Competències

Les vuit competències bàsiques del currículum d’Educació Secundària Obligatòria són:

 • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual.
 • Competència matemàtica.
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
 • Competència artística i cultural.
 • Competència digital.
 • Competència social i ciutadana.
 • Competència d’aprendre a aprendre.
 • Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.
 • Aquestes competències s’integren en les activitats d’aprenentatge i permeten a l’alumnat desenvolupar més d’una competència al mateix temps perquè puguin transferir-les a diferents contextos.

Matèries dels tres primers cursos

Els alumnes cursen matèries comunes, matèries optatives, el Treball de Síntesi i el Servei Comunitari.

Matèries comunes

 • Ciències de la Naturalesa: Biologia i Geologia; Física i Química
 • Ciències Socials: Geografia i Història
 • Educació Física
 • Educació Visual i Plàstica
 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Estrangera
 • Matemàtiques
 • Música
 • Tecnologia
 • Religió o Cultura i Valors Ètics
 • Tutoria

Matèries optatives

Els centres han d’oferir, almenys en un dels tres primers cursos, les matèries optatives de Segona Llengua Estrangera, Cultura Clàssica i Emprenedoria.

Treball de Síntesi

El Treball de Síntesi, que té la consideració de matèria optativa, està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d’integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals.

S’ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels tres primers cursos de l’ESO.

Servei ComunitariEl Servei Comunitari és una acció educativa orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana, en què l’alumne, amb la finalitat de millorar el seu entorn, duu a terme un servei a la comunitat, aplicant els seus coneixements, capacitats i habilitats, alhora que aprèn l’exercici actiu de la ciutadania. El seu objectiu és garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic.

El Servei Comunitari ha de formar part de la programació curricular d’una o diverses matèries de tercer i/o quart d’ESO, definides en el pla anual de centre.

Matèries de quart curs

Els alumnes cursen matèries comunes, matèries optatives, el Projecte de Recerca i el Servei Comunitari.

Matèries comunes

 • Ciències Socials: Geografia i Història
 • Educació Física
 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Estrangera
 • Matemàtiques
 • Religió o Cultura i Valors Ètics
 • Tutoria

Matèries optatives

A més, s’han de cursar tres de les matèries optatives següents:

 • Biologia i Geologia
 • Física i Química
 • Llatí
 • Economia
 • Ciències Aplicades a l’Activitat Professional
 • Emprenedoria
 • Tecnologia
 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Informàtica)
 • Segona Llengua Estrangera
 • Educació Visual i Plàstica
 • Filosofia
 • Música
 • Arts Escèniques i Dansa
 • Cultura Científica
 • Cultura Clàssica

Projecte de Recerca
En el quart curs els alumnes han de fer un projecte de recerca en grup. Consisteix en un conjunt d’activitats de descoberta i recerca sobre un tema específic triat per cada alumne, sota el guiatge del professor.

Servei Comunitari
En el cas que no s’hagi fet al tercer curs, el Servei Comunitari ha de formar part de la programació curricular d’una o diverses matèries de quart.

Equip de Secundària

Daniel Castillo Tutor 1rESO
José Manuel Fernández Tutor 2n ESO
Director
Manuel Cobos Tutor 3r ESO
Cap d'estudis
Damià Bravo Tutor 4t ESO

Especialistes

Patricia Ferrer Especialista de Música i TIC
David Arcos Especialista Educació Física
Daniel Castillo Especialista Francès
José León Especialista Tecnologia
Marcial Gómez Especialista Anglès i Català
Mónica Molina Psicopedagoga i mestra atenció a la diversitat
Víctor Vega Especialista Socials

Horari de dilluns a divendres
Matí: 8’30 a 14’00 h
Tarda: 15’30 a 17’30h (totes les tardes)

Llengua estrangera

 •  Optativa de Francès des de 1r d’ESO: 3 hores per setmana
  Segona lengua estrangera durant 4 cursos per assolir un nivel avançat
 •  Optativa de Listening and speaking a 1r i 2n: 3 hores per setmana
  Anglès avançat per millorar les competències i assolir un nivell superior
 •  Speaking amb professor nadiu.
  Anglès oral amb profesor/a nadiu 1 hora per setmana per millorar el speaking i adaptar-se a l’accent original

Noves tecnologies

La tecnología juga un paper molt significatiu, tant pel que fa al treball a les aules, amb les pantalles digitals, com pel treball dels alumnes a casa i a classe utilitzant plataformes educatives com ara el Google Classroom, el Blinklearning, els llibres de text digitals i altres opcions.

Amb les famílies i els alumnes la comunicació és àgil i efectiva. Es realitza mitjançant la plataforma Alèxia i els mails corporatius dels professors.

Reforç d’àrees curriculars

El reforç per als alumnes que el necessiten es porta a terme de diferents maneres:

 • Optativa de reforç de matemàtiques de 1r i 2n (3 hores per setmana)
 • Hores complementàries
 • Atenció grups reduïts per part de la psicopedagoga
 • Atenció tutorial individual

Àrees complementàries


Amb l’objectiu d’ampliar i reforçar les àrees curriculars
 introdueixen l’alumne/a a altres àrees de coneixement com l’educació per a la salut i les tècniques d’estudi.

Metodologies actuals

Partint de la base del treball amb llibres de text i amb l’esforç com a clau de l’aprenentatge s’afegeixen nous sistemes que afavoreixen l’adquisició del coneixement i milloren la dinámica de les classes.

Aprenentatge col·laboratiu: els alumnes aprenen a treballar en grups de diferents característiques fent servir diverses tècniques.  La més habitual es la comparació de resultats en parelles o grups. Altres son “llapis al mig”,el “trencaclosques”, “números iguals junts”, etc

Projectes: es treballa en grups en vàries àrees amb exposicions orals on es presenten els seus coneixements fent servir eines digitals.

Sortides i convivències

Diferents sortides al llarg del curs, que poden ser d’un dia sencer o bé de mig dia. Convivències al 3r trimestre en els cursos de 1r i 2n d’ESO. Viatge de final de curs a 4t d’ESO.

Avaluacions


3 avaluacions oficials trimestrals 3 informes intermigs que serveixen d’orientació als alumnes i a les famílies
.

Avaluació final