Natació Escolar (Ed. Infantil i 1r/2n de primària)

Inscripció:

circular piscina

– Participació
 Activitat anual que segueix el calendari escolar (Inici: 1/10/2021 i finalitza 31/05/2022).
 Activitat per nens i joves des d’educació Infantil (P3,P4,P5), primària, secundària i/o NEE
(nens amb necessitats educatives especials).
 Grups estables màxim de 8 participants per grups d’infantil i de 12-13 participants per la
resta de grups, cada grup tindrà un únic referent durant l’activitat per part del centre
educatiu, professor d’educació física normalment.

– Funcionament de l’activitat
 Els grups estables tindran assignat sempre el mateix vestidor amb espai senyalitzat i
armaris de grup durant l’activitat.
 Els grups estaran distribuïts amb la separació necessària en diferents espais de piscina.
 El material imprescindible de durant l’activitat estarà desinfectat abans de l’ inici de
l’activitat.
 Cada grup tindrà assignat un banc per deixar les tovalloles, sabatilles.
 Aquest any no hi ha material aquàtic de préstec tipus: gorros de piscina, banyador, els
casquets de bany es podran comprar a la recepció del CEM.

– Entrades i sortides de la instal·lació
El professor d’educació física accedirà amb el seu grup al CEM 15-20’ abans de l’inici
de l’activitat.
A la recepció li donaran clau de vestidors i armaris de grup.
Abans d’accedir al CEM, el responsable es posarà a la recepció gel desinfectant a les
mans (els nens i joves) ho faran abans d’accedir al vestidor).
Les sortides es realitzaran grup a grup, entre 15-20’ després de l’activitat de piscina,
mentre un grup estigui sortint la resta de grups romandrà als vestidors, per no
col·lapsar passadissos.

–  El responsable del grup per part del centre
Ajudarà a canviar als nens (educació infantil) i/o fer el control de vestidor en el cas
de nois/es de primària o secundària, serà responsable de guardar motxilles als
armaris de grup.
Abans i a l’acabament de l’activitat de piscina el responsable, passarà el grup pel
túnel de dutxa, per tal que els nens es treguin el clor amb aigua.
Accedirà a piscina al banc que té assignat el grup durant l’activitat amb xancletes.
Cada responsable estarà al seu banc en el cas que no dirigeixi l’activitat aquàtica.
Serà el responsable que les tovalloles i sabatilles estiguin ordenades al banc assignat
a piscina.
Acompanyarà als nens al lavabo durant l’activitat si cal.

–  Ús mascareta
Els nens no hauran de portar mascaretes quan estiguin realitzant de forma efectiva l’
activitat aquàtica, però si a l’accés al centre esportiu i per espais comuns com
passadissos i vestidors.
La mascareta es deixarà al vestidor no l’han de portar una vegada accedeixin al
passadís de piscina.
Els nens que no es banyin per algun motiu, quedaran asseguts al banc assignat del
grup amb mascareta.
El monitor o responsable del grup haurà de portar la mascareta sempre: vestíbul,
espais i recintes esportius comuns, passadissos, vestidors i piscina…

– Ús dels vestidors
A l’entrada dels vestidors el responsable del grup, posarà gel desinfectant als nens
abans d’accedir-hi.
No es podran fer servir les dutxes que hi ha dins del vestidors, només les situades al
túnel de dutxes d’accés a piscina abans i a l’acabament de l’activitat els nens
passaran pel túnel de dutxes.
Es podran fer servir els assecadors de cabell amb mascareta.
Horari d’entrada a vestidors serà de 15’ abans de l’ inici de l’activitat i s’hauran de
deixar lliures 15-20’ després de la finalització de l’activitat.
NEE cada centre educatiu decideix si accedeix als vestidors el pare/mare per ajudar a
canviar al seu fill, si accedeix el centre ha de facilitar les dades de la persona.

 

– Calendari de l’activitat

Calendari natació escolar curs 2021_22