Organització de l’escola

Estructura acadèmica

El col·legi és un centre de titularitat privada concertat per la Generalitat de Catalunya. És un centre d’ensenyament d’una sola línia (un curs per nivell). S’imparteixen Educació infantil, Primària i Secundària obligatòria (ESO).

Equip Directiu

L’equip de govern està format per cinc persones i és l’encarregat de determinar les directrius i dur a terme les tasques necessàries per al correcte funcionament del centre. Té un caràcter bàsicament executiu.

Director – José Manuel Fernández Silva
Subdirector –
Cap d’estudis de primària – Alicia Ventura i Rovira
Cap d’estudis de secundària – Manuel Cobos Ruiz

Secretaria i Administració del Centre

Vanessa Alarcón Pérez
Horari: Dilluns a dijous de 8’30h a 13h i de 15’00h a 18’30h Divendres de 8’30h a 18’00

Consell Escolar

És un òrgan de representació encarregat de regular la vida del centre i d’aprovar o rebutjar les propostes del equip directiu. Aquest s’ha de reunir amb caràcter preceptiu una vegada cada trimestre.

3 representants de la titularitat
Alícia Ventura Rovira
Eva Mompó Yllán

1 director i president del consell
José Manuel Fernández

4 representants dels professors
Mónica Molina Cortés
Rubén Molina Cortés
Sandra Lorca Piñero
Laia Roca Tejada

3 pares electes + 1 pare representant de l’AMPA
Estrella Lorenzo Gordillo
Mª José Garrido Copado
Josep Antón Gómez Carreras

Miguel Ángel Luna (AMPA)

1 alumne de l’ESO
Carlos Muñoz

Gorka Pérez

1 representant del personal administratiu i de serveis, secretària del consell

Vanessa Alarcón Pérez

1 observador de l’Ajuntament
Gabriel Soriano

Contacte representant dels pares: lasedaconsellescolar@gmail.com

Escola Seda